Nalatenschap

Het is nooit opwekkend om onze gedachten te bepalen op een gebeuren, waarmee wij overigens allen eens geconfronteerd zullen worden, namelijk het feit van het overlijden.

Toch menen wij, dat het zinvol is om hier eens bij stil te staan en zulks met name ten aanzien van de kwestie van de afwikkeling van de nalatenschap.

Het komt helaas vrij vaak voor, dat de verdeling van de nalatenschap een bron van moeilijkheden vormt voor de nabestaanden. Familieleden voelen zich dan dikwijls (en ook wel terecht) gedupeerd door de ondeskundige afwikkeling daarvan. Voor wat onze leden betreft kan daarbij een filatelistische verzameling (waarvan de waarde voor buitenstaanders vaak overtrokken wordt) in het geding zijn.

Hier ligt allereerst een taak voor de betrokkene zelf. Het is van belang, dat men een werkelijk waardevolle verzameling tijdig laat taxeren en periodiek laat herwaarderen. Indien ter zake geen bijzondere regelingen zijn getroffen, maakt, na overlijden, een verzameling gewoon deel uit van de nalatenschap. Het staat dan ter beoordeling van de erfgenamen hoe zij daarmee verder willen handelen. De kans is daarbij groot, dat wegens gebrek aan deskundigheid en/of ten gevolge van manipulaties van derden, de nabestaanden een soms niet onaanzienlijke financiële schade lijden.

Om aan deze problematiek het hoofd te kunnen bieden, stelt het bestuur zich belangeloos beschikbaar om, na overlijden van een lid, diens nabestaanden c.q. de executeur-testamentair van advies te dienen over de vraag: hoe te handelen met de verzameling. Met name wordt hier gedacht aan het uitbrengen van adviezen over taxatie en verkoop van de verzameling. Ook stelt het bestuur zich beschikbaar om advies te geven over vragen, die zich dienaangaande reeds bij het leven van een lid kunnen voordoen.

In geval van verkoop blijft het primaire doel om een zo hoog mogelijke opbrengst van de verzameling te verwerven. Dit behoeft in vele gevallen niet strijdig te zijn met het verenigingsbelang. Het tegendeel is vaak waar, bijvoorbeeld als het gaat om de verkoop via onze veiling of via de rondzendingen. De percentages, die onze vereniging voor haar bemoeiingen vraagt liggen, nu er immers geen winst beoogt wordt, beduidend lager dan wanneer het veilingen van handelaren betreft. Doordat de belangstelling van onze leden voor materiaal gericht is op bepaalde gebieden, kan het echter wel voorkomen dat het aanbeveling verdient om bepaald materiaal voor verkoop aan handelaren c.q. veilinghouders aan te bieden.

Voor meer informatie/vragen kunt U contact opnemen via het contact-formulier op deze website.